Rökning förbjuden från 1 juli – FoodFriends

Text Here

Info

Sofie June 28, 2019 No Comments

Rökning förbjuden från 1 juli

Från 1 juli är det nya tobaksregler som gäller. Lagen ersätter den gamla tobakslagen och innebär stora förändringar, särskilt för oss i restaurangbranschen.

Från Visitas hemsida:

Rökförbud på uteserveringar och andra platser utomhus

Sedan många år gäller rökförbud inomhus i olika lokaler, däribland i restauranger och på andra serveringsställen samt i andra lokaler dit allmänheten har tillträde.

Nuvarande rökförbud inomhus utvidgas genom den nya lagen till att från och med den 1 juli gälla även på vissa allmänna platser utomhus, nämligen

• uteserveringar,

• entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till,

• områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik,

• inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och

• lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Rökning blir därmed helt förbjuden bland annat i samtliga serveringsmiljöer, oavsett om de är belägna inom- eller utomhus. Någon möjlighet att tillåta rökning på en del av en uteservering kommer inte att finnas, oavsett hur serveringsmiljön är utformad. Rökning kommer däremot fortfarande vara tillåten i separata rökrum inomhus, om sådant har inrättats.

Rökförbud kommer att gälla även utomhus vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud och som allmänheten har tillträde till, alltså även i närområdet vid entrén till exempelvis en restaurang eller ett hotell.

Det anges inte i lagen hur stort område vid entrén som omfattas av rökförbud, men av propositionen kan utläsas att det bör gälla åtminstone inom ett par meters avstånd från entrén.

Nya produkter som kommer att omfattas av rökförbud

Rökförbudet – såväl inom- som utomhus – utvidgas från den 1 juli till att omfatta även bland annat elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (med detta avses exempelvis elektroniska cigaretter som inte innehåller nikotin och vattenpipor där inhalering sker efter upphettning av så kallade rökstenar). De nya reglerna innebär alltså i praktiken bland annat ett förbud mot så kallade vattenpipscaféer.

Ansvar och åtgärder för att upprätthålla rökförbudet

Det är den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över ett område utomhus som omfattas av rökförbudet som ska ansvara för att rökförbudet upprätthålls. När det gäller entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till ska den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet ansvara för att rökförbudet vid sådana entréer upprätthålls.

Bland annat restaurang- och hotellföretagen kommer alltså – liksom när det gäller rökning inomhus idag – att ha ansvaret för att se till att bestämmelserna om rökförbud följs även på uteserveringar och i anslutning till entrén till restaurangen eller hotellet. I detta ansvar ligger bland annat att:

• se till att eventuella befintliga askkoppar inom det rökfria området tas bort,

• genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser och

• om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten se till att denne avvisas.

Om någon som röker på en uteservering eller vid entrén till en lokal där rökförbud gäller inte rättar sig efter tillsägelse eller inte lämnar platsen på uppmaning (det vill säga avvisning) kan denne avlägsnas, dock endast med hjälp av polis eller ordningsvakter.

Kommunen utövar tillsyn över att rökförbudet efterlevs. Om den som är ansvarig för ett visst område inte upprätthåller rökförbudet där kan kommunen som yttersta åtgärd meddela ett föreläggande förenat med vite. Enligt lagens förarbeten bör det endast i undantagsfall blir aktuellt att förena ett föreläggande med vite – exempelvis om omgivningen påtagligt besväras av den rökning som sker och den ansvarige trots upprepade förelägganden inte vidtagit tillräckliga åtgärder, eller om den ansvarige uttryckt att denne inte tänker följa ett föreläggande.

Krav på tillstånd för tobaksförsäljning

Från och med den 1 juli 2019 gäller även krav på tillstånd från kommunen för försäljning av tobaksprodukter, bland annat cigaretter och snus. Det ska noteras att även företag som redan säljer tobaksvaror måste ansöka om sådant tillstånd om företaget önskar fortsätta med försäljningen efter nämnt datum.

Ett företag som före den nya tobakslagens ikraftträdande (före den 1 juli 2019) har anmält försäljning av tobaksvaror för visst försäljningsställe till kommunen där detta är beläget enligt den gamla tobakslagen får fortsätta att bedriva sådan försäljning där, om företaget senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd till försäljning enligt den nya lagen. Försäljning får efter en sådan ansökan fortsätta i avvaktan på kommunens beslut. För försäljning som sker innan kommunen har meddelat beslut i tillståndsfrågan ska då bestämmelserna i den gamla tobakslagen gälla.

Ansökan om att sälja tobak i detaljhandel, det vill säga till konsumenter, ska lämnas till kommunen där försäljningsstället finns. Endast den som bedöms som personligt och ekonomiskt lämplig och som bedöms kunna driva verksamheten enligt lagen får beviljas tillstånd. Vid prövningen får kommunen inhämta yttrande från polisen.

För att få tillstånd till försäljning kommer det att krävas ett lämpligt utformat egenkontrollprogram, med företagets rutiner för att se till att de lagkrav som finns för försäljningen följs. Egenkontrollprogrammet ska skickas in till kommunen i samband med ansökan.

Kommunen får ta ut en ansökningsavgift från den som söker tillstånd och sedan en årlig tillsynsavgift av den som bedriver försäljning av tobak

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobaksvaror utan tillstånd kan dömas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst två år.

Ytterligare information

Folkhälsomyndigheten har publicerat informationsblad om de nya rökförbuden utomhus och den nya tillståndsplikten för tobaksförsäljning:

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med 1 juli 2019

Du måste ansöka om tillstånd för att sälja tobak till konsumenter

Regeringens proposition med förslaget till den nya lagen 

Ytterligare information om de nya tobaksreglerna och frågor och svar om dem finns på Folkhälsomyndighetens webb.